Тест-системы для диагностики методом ИФА

Группа компаний Xema Co., Ltd начала свою деятельность в 1993 году и на сегодняшний день является лидером в области производства диагностических тест-систем для in vitro диагностики. Благодаря наличию собственных производственных площадей – вивариев, лабораторий с современным оборудование и квалифицированного персонала, мы покупаем менее 10% компонентов, что составляет менее 5% от себестоимости нашей продукции и это позволяет нам:

 • Не зависеть от состояния рынка, курсов валют, таможенных правил, внешних поставщиков;
 • Оставлять цену на готовую продукцию неизменной;
 • Поставлять готовую продукцию быстро и в полном объеме.

Благодаря внедренной на предприятии системе управления качеством разработки, производства и контроля наборов реагентов для иммуноферментного анализа, продукция компании Хема находится на уровне мировых аналогов.

Основные направлениями производства ИФА-наборов компании Хема Украина

 • Медицинская лабораторная диагностика
 • Ветеринарная диагностика
 • Контроль качества и безопасности продуктов питания

Все реактивы и компоненты, которые используются для производства наборов проходят входной контроль качества, а каждая серия готовых наборов проходит проверку на соответствие техническим условиям.

ELISA Diagnostic Test Systems

The Xema Co., Ltd Group of Companies started operations in 1993 and is today a leader in the production of in vitro diagnostic test systems. Due to our own production facilities – vivars, laboratories with modern equipment and skilled personnel, we buy less than 10% of components, which is less than 5% of the cost of our products and this allows us to:

 • not to depend on state of the market, currency rates, customs regulations, external suppliers;
 • to support low selling prices;
 • to provide quick and multiple rise of production in case of big orders.

Thanks to the company’s quality management system for the development, production and control of enzyme-linked immunosorbent assay systems, Xema’s products are at world-class level.

The main directions of production of ELISA kits of Xema Ukraine

 • Medical laboratory diagnostics
 • Veterinary diagnostics
 • Food quality and safety control

All reagents and components used in the production of the kits are subjected to incoming quality control and each batch of pre-assembled kits is tested for compliance.
The Xema Group’s products are exported to Germany, Italy, the United Kingdom, Belgium, Israel, China, Turkey, Iran and other countries.

Тест-системи для діагностики методом ІФА

Група компаній Xema Co., Ltd почала свою діяльність в 1993 році і на сьогоднішній день є лідером в галузі виробництва діагностичних тест-систем для in vitro діагностики.

Завдяки наявності власних виробничих площ – віваріїв, лабораторій із сучасним обладнання та кваліфікованого персоналу, ми купуємо менше 10% компонентів, що складає менше 5% від собівартості нашої продукції, що дозволяє нам:

 • Не залежати від стану ринку, курсів валют, митних правил, зовнішніх постачальників;
 • Залишати ціну на готову продукцію незмінною;
 • Постачати готову продукцію швидко та в повному обсязі.

Завдяки впровадженій на підприємстві системі управління якості розробки, виробництва та контролю наборів реагентів для імуноферментного аналізу, продукція компанії Хема знаходиться на рівні світових аналогів.

Основні напрямками виробництва ІФА-наборів компанії Хема Україна

 • Медична лабораторна діагностика
 • Ветеринарна діагностика
 • Контроль якості та безпеки продуктів харчування

Всі реактиви та компоненти, які використовуються для виробництва наборів проходять вхідний контроль якості, а кожна серія готових наборів проходить перевірку на відповідність технічним умовам.

Продукція групи компанії Хема експортуються до Німеччини, Італії, Великобританії, Бельгії, Ізраїлю, Китаю, Туреччини, Ірану та інших країн.